I, TỔNG QUAN DỊCH VỤ MẠNG VÀ BẢO MẬT

+ Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống mạng (Campus, WAN, Wireless,…)
+ Phân tích và kiểm tra, tối ưu hoạt động mạng
+ Đánh giá mức độ bảo mật
+ Quản lý và giám sát mạng và tình hình bảo mật
+ Thiết kế, triển khai các hệ thống bảo mật, phần mềm bảo mật của các hãng (Checpoint, Cisco, Juniper, Barracuda...)
+ Thiết kế, triển khai hệ thống cân bằng tải F5, Citrix, Barracuda..

II, GIẢI PHÁP - DỊCH VỤ HỆ THỐNG MẠNG & BẢO MẬT

 

Bài viết liên quan